Számlázással, elszámolással, beszedéssel és díjfizető-változással kapcsolatos kérdések

Számlázással, elszámolással, beszedéssel és díjfizető-változással kapcsolatos kérdések

 

Távfűtött lakásba költöztem, mi a teendőm?

30 napnál nem régebbi tulajdonjogot igazoló dokumentummal be kell jelenteni a változást. Bővebb információ 1.Adatváltozás bejelentése

 

Kell-e szerződést kötnöm a FŐTÁV Nonprofit Zrt-vel?

  • NEM, kivéve, ha a lakás fogyasztása külön hőmennyiségmérővel rendelkezik. Figyelem! A radiátorokra felszerelt költségmegosztó készülék nem hőmennyiségmérő!  

 

Ki lesz a távhő számla díjfizetője?

  • lakás tulajdonosa, bérlője, használója, egyéb

 

Milyen fizetési módot választhatok?

  • csoportos beszedési megbízás
  • díjnet e-számlával
  • átutalás
  • csekkes fizetés
  • pénztári befizetés az ügyfélszolgalaton

 

Kérhetek-e számlarendezést?

IGEN, a birtokbaadás napjával, jegyzőkönyv alapján

 

Hogyan követhetem egyszerűen a számláimat, befizetéseimet?

Regisztrálni kell a FŐTÁV Nonprofit Zrt. online ügyfélszolgálatra, ahol naprakész információkat kaphatok, ügyet intézhetek (hivatkozás)

 

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

 1. ADATVÁLTOZÁS

 A díjfizető változás bejelentéséhez milyen dokumentumokra van szükség?

A díjfizető változás átvezetéshez 30 napnál nem régebbi tulajdonjogot igazoló dokumentumra van szükség.

 

Vettem/eladtam egy lakást, hogyan tudom az átírást kezdeményezni?

A változás bejelentéséhez az alábbi tulajdonjogot igazoló dokumentumok valamelyikét szükséges Társaságunkhoz eljuttatni:

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • vagy 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat
 • vagy 30 napnál nem régebbi Adás-vételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdon­jog lemondásról
 • vagy Tulajdonjog fenntartásos Adás-vételi szerződés esetén – melyben a vételár teljes megfizetéséig az eladó fenntartja a tulajdonjogát – be kell mutatni a 30 napnál nem régebbi, ügyvéd által ellenjegyzett tulajdonjog átruházó nyilatkozatot.

 

Javasoljuk a birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatását is, mely alapján társaságunk elkészíti a számlák naparányos rendezését.  

 

Örököltem egy lakást, hogyan tudom a nevemre íratni a számlákat?

Az átíráshoz az alábbi tulajdonjogot igazoló dokumentumok valamelyikét szükséges Társaságunkhoz eljuttatni:

 • 30 napnál nem régebbi jogerős hagyatékátadó végzés
 • vagy 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap
 • vagy 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat
 • Amennyiben még csak a Halotti anyakönyvi kivonat áll rendelkezésre, és nyilatkozik a leendő örökös, hogy vállalja a távhőszámlák megfizetését, abban az esetben lehetőség van a számlák nevére történő átvezetésére. Ez esetben a hagyatéki eljárás befejezését követően kérjük a jogerős hagyatékátadó végzés másolatának bemutatását.

 

Bérlek/lízingelek egy lakást, mi kell az átíráshoz?

Az átíráshoz 15 napnál nem régebbi keltezésű Együttes kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges.

Az Együttes kérelem kitöltésével a tulajdonos és a bérlő vagy használó együttes írásbeli kérelmére a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a távhődíjat a bérlő, használó részére számlázza. Ebben az esetben a tulajdonost a távhődíj bérlő, vagy használó által történő megfizetéséért helytállási kötelezettség terheli.

 

Ajándékozás útján kaptam egy lakást, mi kell az átíráshoz?

Az átíráshoz az alábbi tulajdonjogot igazoló dokumentumok valamelyikét szükséges Társaságunkhoz eljuttatni:

 • 30 napnál nem régebbi Ajándékozási szerződés
 • vagy 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • vagy 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat

 

Árverésen vettem egy lakást, mi kell az átíráshoz?

Az átíráshoz az alábbi tulajdonjogot igazoló dokumentumok valamelyikét szükséges Társaságunkhoz eljuttatni:

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap
 • vagy 30 napnál nem régebbi Földhivatali bejegyző határozat
 • vagy 30 napnál nem régebbi Árverési jegyzőkönyv az árverési vevőtől, valamint szükséges az árverési vevő nyilatkozata a saját névre történő számlázás, és a díjak megfizetésének vállalásáról

 

Megváltozott a nevem, mi kell a név átvezetéshez?

A név átvezetéséhez egy a névváltozást igazoló hiteles okirat (pl.: anyakönyvi kivonat) bemutatására van szükség.

 

Haszonélvezője vagyok egy lakásnak és szeretném a nevemre íratatni a számlákat, mi kell az átvezetéshez?

Az átvezetést egy 15 napnál nem régebbi keltezésű Együttes kérelem nyomtatványunk kitöltésével tudja kezdeményezni, ahol a lakás tulajdonosa és haszonélvezője/használója együttes írásbeli kérelmére a FŐTÁV Nonprofit Zrt. a számlázást a haszonélvező/használó részére átvezeti. A tulajdonost ebben az esetben a távhődíjak a haszonélvező/használó által történő megfizetéséért helytállási kötelezettség terheli.

 

Ki intézheti a díjfizető változás bejelentését?

Díjfizető változás bejelentését intézheti a régi vagy az új díjfizető is vagy bármelyik fél meghatalmazottja.

A Meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott személyének azonosításához szükséges személyes adatokat, a felhasználási hely megjelölését, és azt is, hogy a meghatalmazás milyen ügyek intézésre és milyen időszakra vonatkozik.

A jelenleg hatályos jogszabályok szerint a határozatlan időre szóló meghatalmazás is 5 évig érvényes!

 

Milyen módon, hol tudom bejelenteni a díjfizető változást?

A változást bejelentheti:

 

Miért kell a birtokbaadási jegyzőkönyv, amikor azt a tájékoztatást kaptam, hogy a Főtávnál nincs a lakásokban nyilvántartott mérőóra?

A már elszámolt alapdíjat és a hődíjat – igény esetén - a birtokbaadás napjával társaságunk naparányosan megbontja a Felek (eladó/vevő) között.   

 

Miért szükséges az új díjfizetőnek felkeresni a felhasználói közösség képviselőjét?

Távfűtött épület esetében az épület távhőellátását biztosító hőközpontban mért hőmennyiség díjfizetők közötti szétosztásához és elszámolásához a közös képviselet szolgáltat társaságunk számára adatokat mind a vízfelmelegítés, mind pedig a fűtés vonatkozásában.

Társaságunkat érintően tehát a fogyasztással arányos elszámolás érdekében szükséges a közös képviselő/képviselet felkeresése. 

 

Milyen számlákat kap az új Díjfizető a változás bejelentését követően, amennyiben kért naparányos számlabontást?

Az új Díjfizető részére - a bejelentést követő hónapban - a birtokbaadás napjától már őt terhelő díjtételek kerülnek – mind az alapdíjat, mind a hődíjat érintően – kiszámlázásra. Továbbá kiállításra kerül az 1. részszámla.

 

Milyen számlákat kap a korábbi Díjfizető a változás bejelentését követően, amennyiben kért naparányos számlabontást és részszámlázással fizetett?

Az előadó Félnek, mint előző Díjfizetőnek a bejelentést követően két elszámoló számla kerül kibocsátásra. Az egyik elszámoló számla a részszámlázás lezárásról és a tényfogyasztásnak megfelelő hődíj elszámolásról szól.A másik elszámoló számlában pedig az eladó Fél részére a birtokbaadás napját követő időszak(ok)ra elszámolt alapdíjat, illetve hőfogyasztás hődíját írjuk jóvá, ugyanis azok már az új tulajdonost, mint új díjfizetőt illetik.

 

Milyen számlákat kap a korábbi díjfizető a változás bejelentését követően, amennyiben kért naparányos számlabontást és hőközponti mérés szerinti (elszámoló) számlákat fizetett?

Az eladó Félnek, mint előző Díjfizetőnek a bejelentést követően elszámoló számla kerül kibocsátásra, amelyben jóváírjuk a részére kiszámlázott, de már nem Őt terhelő díjtételeket. Amennyiben a díjfizető változás bejelentésének időpontjában még az előző Díjfizetőt illető hőfogyasztás nem került elszámolásra, hődíj terhelést is tartalmazhat naparányosan az elszámoló számla.

 

Milyen számlákat kap az új díjfizető a változás bejelentését követően, amennyiben nem kérte a számlák naparányos megbontását?

Az új Díjfizető nevére a bejelentést követő hónapban a tárgyhavi alapdíjról és – mivel hőfogyasztást a hőközponti hőmennyiségmérő tárgyhó utolsó napján történő leolvasását követően határozunk meg - egy korábbi időszakra vonatkozó hődíj elszámolásról készül el az első számla.

 

Milyen számlát/számlákat kap az előző díjfizető a változás bejelentését követően, amennyiben nem kérte a számlák naparányos megbontását?

Az előző Díjfizetőnek a bejelentést követő hónapban elszámoló számla készül, amelyben megtörténik a soron következő alapdíj és hődíj elszámolás. Részszámlázás esetén a részszámlázás lezárul, a tényfogyasztásnak megfelelő elszámolás megtörténik, továbbá a soron következő számla díjtételeit is (alapdíj, hőfogyasztás, mint tényfogyasztás hődíja) tartalmazza az elszámoló számla.

 

 1. SZÁMLÁZÁS

Milyen díjak szerepelnek a távhő számlán?

 

Társaságunk lakossági, nem lakossági és külön kezelt intézményi ügyfelek részére bocsát ki számlát.

Számláinkon az igénybevett szolgáltatásnak megfelelő alapdíj és hődíj elszámolás szerepel.

 

Ki áll a FŐTÁV Nonprofit Zrt-vel szerződéses jogviszonyban?

A hőmennyiségmérés alapján történő elszámolás során a hatályos jogszabályi rendelkezések értelmében a távhőszolgáltató és a lakossági felhasználó (tulajdonosi közösség) között általános közszolgáltatási szerződéses jogviszony áll fenn.

Az Általános Közszolgáltatási Szerződésben vállalt távhőszolgáltatás műszaki elemeit, a szolgáltatási paramétereit, illetve a szerződő felek műszaki kötelezettségeit (távhőszolgáltatás és felhasználó) az 1. számú melléklete, az Üzemviteli megállapodás tartalmazza.

 

Milyen számlázási módok közül választhatok?

Kétféle számlázási mód közül választhat, részszámlázás vagy

a hőközpontban mért hőfogyasztásból a tényfogyasztás havonkénti elszámolását kérheti társaságunktól.

 

Mit jelent a részszámlázás díjfizetés?

Havonta azonos végösszegű részszámlákat kap kézhez, amelyekben alapdíj részfizetés, illetve részhőmennyiség elszámolás szerepel. Évente egy alkalommal, május hónapban pedig egy elszámoló számla készül, amelyben a tényfogyasztásnak megfelelő hődíj elszámolás szerepel a júniusi számlatételekkel együtt (júniusi alapdíj, áprilisi tényfogyasztás hődíja).

 

Mit  jelent a hőközpontban mért tényfogyasztás alapján történő számlázás?

Díjfizetőink választhatják a hőközpontban mért hőfogyasztásból az ingatlanra jutó hőfogyasztás, mint tényfogyasztás – évi egy alkalom helyett - havonkénti megfizetését. Ez a számlázási mód az arra vonatkozó Nyilatkozat nyomtatványon, vagy internetes ügyfélszolgálatunkon kezdeményezhető. A nyilatkozat nyomtatványt kitöltve saját kézjeggyel ellátva a távhőszámláján, illetve honlapunkon közölt elérhetőségeinkre küldheti meg.

 

Nem tudok kiigazodni a számlámon, hogyan tudom megérteni, hogy mit számláznak?

A számlán való könnyebb eligazodás érdekében kérjük, tekintse meg a rész- illetve havonként (un. elszámoló) hőmennyiség méréses számlakép magyarázatunkat.

 

Elszámoló számlámon miért kell ráfizetnem?

Ön havonta azonos végösszegű részszámlákat kapott kézhez, amelyeken a részhőmennyiség elszámolás is azonos mértékű és összegű volt. A hőközpontban mért hőfogyasztásból az ingatlanra jutó hőfogyasztás, mint tényfogyasztás azonban magasabb a részszámláin összességében elszámolt fűtési és/vagy melegvíz részhőmennyiségeknél, ezért és/vagy mert a soron következő számla díjtételeit is tartalmazza az elszámoló számla, díjfizetési kötelezettsége keletkezett.

 

Hogyan számolják ki a számlán feltűntetett melegvíz-készítési célú hődíj szétosztási arányt?

A hatályos távhőtörvény, és a tulajdonosi közösségükkel megkötött általános közszolgáltatási szerződés alapján, az épületszinten fűtési célra/melegvíz készítési célra felhasznált hőmennyiség a közös képviselő/képviselet nyilvántartásunkban rögzített díjszétosztási rendelkezésének megfelelő arányban (%) kerül szétosztásra az épületben lévő ingatlanok között. Amennyiben vízfogyasztási adatokat (vízköbméter) közöl a képviselet társaságunkkal program számítja ingatlanonként a melegvíz arányt az alábbiak szerint:

 • ingatlanra rögzített adat (vízm3) / valamennyi ingatlanra rögzített adatok összege (vízm3) x 100

A közös képviseletnek lehetősége van ingatlanonként arányt (%) rögzíteni nyilvántartásunkban, amelyek összege 100 %.

A közös képviselő díjszétosztási rendelkezése (%) a távhőszámlán - egyenletes díjfizetés esetén a májusban kiállításra kerülő elszámoló számlán - a „Szorzótényező” megnevezésű oszlopban szerepel.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. nem vezet nyilvántartást a mellékvízmérőkről, mivel a melegvíz tekintetében a távhőszolgáltatás tárgya a hidegvíz felmelegítésére felhasznált hőmennyiség. Így nem áll módunkban ellenőrizni, hogy a képviselet által rögzített vízfogyasztási adatok, illetve arányok megfelelnek-e a fogyasztásnak vagy sem.

 

Havonkénti hőmennyiségmérés alapján fizetem számláim, mi alapján számolják ki a fűtési célú és melegvíz készítési célú hődíjakat?

A tulajdonosi közösségükkel megkötött általános közszolgáltatási szerződés értelmében társaságunk az épületszinten fűtési célra/melegvíz készítési célra felhasznált hőmennyiséget a közös képviselő díjszétosztási rendelkezésének megfelelő arányban osztja szét és számolja el havonta az ingatlanok között. Az ingatlanára jutó hőfogyasztás tehát az épület fűtési célú/melegvíz készítési célú hőfogyasztásának (GJ) és a számlán a „Szorzótényező” megnevezésű oszlopban feltüntetett díjszétosztási aránynak (%) a szorzata.

 

Nem lakom a lakásban, a radiátoraim el vannak zárva, miért kell fűtési hődíjat fizetnem?

A radiátorok elzárásával nem szűnik meg a fűtési célú távhőszolgáltatás, mivel a lakásán átmenő csővezetékek közvetlen fűtést biztosítanak, míg a falakon, födémeken átáramló hő közvetett módon fűti az ingatlant.

 

Radiátoraimra felszerelt költségosztót a szolgáltató miért nem tekinti egyedi mérőnek?

A költségosztók felszerelése nem egyenértékű az egyedi méréssel, mert a hiteles mérés feltételeit nem biztosítják. Amint a megnevezés is utal rá, ezek a készülékek költségosztóként funkcionálnak, leolvasási értékeik alapján ugyanis az épületben lévő ingatlanok fűtési hőfigyasztásának - amely a radiátorok hőleadásából adódik - egymáshoz viszonyított aránya határozható meg, és ezen arányokkal osztható szét az épület fűtési célú hőfogyasztása.

Az ingatlanonkénti egyedi, hiteles hőmennyiségmérést ún. mini hőközpont kialakításával lehet megoldani, amelynek költsége jelentősen magasabb, mint a költségosztók beépítési költsége.

Az egyedi mérés feltételeit az épületben lévő valamennyi ingatlanban biztosítani kell, amelynek beruházási költsége a Felhasználót, azaz a tulajdonosi közösséget terheli.

 

Ki végzi a meleg vízóra leolvasást?

Társaságunk megbízásából nem történik mellékvízmérő leolvasás, mivel szolgáltatásunk tárgy a vízfelmelegítésre felhasznált hőmennyiség. Ez irányú kérésével javasoljuk, szíveskedjen a közös képviselethez fordulni. Köszönjük.

 

Díjbeszedő számlában is és a Főtáv számlában is fizetem a víz díjat. Két helyre kell fizetnem a melegviz díjat?

NEM. A melegvíz készítési célú hődíjban (Ft/GJ) díjfizetőink a hidegvíz felmelegítéséhez felhasznált hőmennyiség díját fizetik meg társaságunk felé.

Az egyedi mellékmérőkön (mind hideg, mind melegvíz mérő esetén) mért vízfogyasztás számlázására és elszámolására ügyfeleink a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel kötnek szerződést. A mellékmérőkön mért vízmennyiség vízdíját a Fővárosi Vízművek Zrt. számlázza a Díjbeszedő Holding Zrt-n keresztül.

 

Miért kell alapdíjat fizetni?

Az alapdíj a hatósági díj azon költségelemeit tartalmazza, amely a szolgáltatás nyújtásának energián kívüli éves költségeire nyújt fedezetet és 12 egyenlő részletben kell megfizetni a díjalkalmazási feltételek alapján.

 

Közös képviselő két havonta olvassa le a melegvíz órákat, ez azt jelenti, hogy két havi vízfogyasztást fizetek a  havi számlákban?

A díjszétosztási arányok megállapítása független attól, hogy a közös képviselő havi, kéthavi, negyedéves, vagy pedig éves adatokat ad meg társaságunk részére, mivel nem a vízfogyasztások mértéke, hanem egymáshoz viszonyított aránya a meghatározó.

 

Vízfogyasztási adatközlés esetén a díjszétosztási arány (%) számítása ingatlanonként:

ingatlan vízfogyasztása (vízm3) / ingatlanok vízfogyasztása összesen (vízm3) x100= %

 

Amennyiben valamennyi lakás esetében kéthavi fogyasztás alapján kerülnek a díjszétosztási arányok megállapításra, ugyanolyan eredményt kapunk, mintha minden lakás esetében egyhavi fogyasztás lenne meghatározva. Ezt szemlélteti az alábbi táblázat egy egyszerűsített példán keresztül

 

Lakások

2 havi vízfogyasztás (vízm3)

Díjszétosztási arány (%)

1 havi vízfogyasztás (vízm3)

Melegvíz felosztási százalék 1 havi adat alapján

Ön ingatlana

8

8 vízm3/150 vízm3 =5,3333

4

4 vízm3/75 vízm3=5,3333

Épületben lévő ingatlanok összesített vízfogyasztása

150

-------------------------------

75

--------------------------

 

Hogyan kérhető a már kiszámlázott hődíjak korrekciója?

Amennyiben a kiszámlázott hődíjak a szolgáltató hibájából tévesek, a korrekciót a szolgáltató térítésmentesen elvégzi.

Amennyiben a már elszámolt hődíjak a közös képviseletnek felróható okból tévesek, korrekció ügyében a képviseletnek kell a Társaságunknál eljárnia, azaz a Nyilatkozat hődíjkorrekcióról elnevezésű nyomtatványt kell benyújtania társaságunkhoz egy, a korrekcióhoz hozzájáruló közgyűlési határozattal, valamint a helyes díjszétosztással együtt. A korrekció díja: 500.- ÁFA/hővételezési hely, amelynek kiegyenlítését követően kapják kézhez a korrekciót tartalmazó elszámoló számlát a Díjfizetők.   

Fontos! Hődíjkorrekció az igény benyújtásakor kiállított számlán szereplő hőfogyasztási időszakot megelőző 6 hőfogyasztási időszakra kérhető.  

 

Mit jelent az épületrészenkénti mérés?

A hatályos jogszabályok alapján, az épületrészenkénti hőmennyiségmérés esetén az épületrészekben (lakásokban, üzlethelyiségekben) lévő saját (mini) hőközpont biztosítja az egyedi mérés, és szabályozás feltételeit. Az épületszinten felhasznált hőmennyiséget a szolgáltató tulajdonában lévő hőközpontban hiteles hőmennyiségmérő méri. A hőközpontban, illetve ingatlanonként a miniöközpontok által mért hőmennyiség közötti különbözetet (amely adódhat például lépcsőházi fűtésből) a közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint számolja el a szolgáltató a Felhasználó részére.

 

Hogyan és mikor módosíthatom a számlázási módom?

Interneten letölthető vagy személyes ügyfélszolgálatunkon kitölthető számlázással kapcsolatos nyomtatványokon .

A hiánytalanul kitöltött nyomtatvány benyújtása:

Az internetes ügyfélszolgálati felületünkön regisztrációt követően

Személyesen: Ügyfélszolgálati Irodák

Postai úton eljuttatott levélben (levelezési cím: FŐTÁV Nonprofit Zrt., 1509 Budapest, Pf.9.)

Elektronikus úton a fotav@fotav.hu e-mail címre eljuttatott levélben.

Faxon: 06-1-206 1545

 

A nyilatkozattétel évi ( tárgyév május 01-következő év 04.30. ) egy alkalommal bármikor megtehető, ebben az esetben a nyilatkozattételt követő második hónaptól változik meg a díjfizetési mód.

 

Hogyan és mikor mondhatom le részszámlás díjfizetésem?

Interneten letölthető vagy személyes ügyfélszolgálatunkon kitölthető számlázással kapcsolatos nyomtatványokon .

 

A hiánytalanul kitöltött nyomtatvány benyújtása:

Az internetes ügyfélszolgálati felületünkön regisztrációt követően

Személyesen: Ügyfélszolgálati Irodák   

Postai úton eljuttatott levélben (levelezési cím: FŐTÁV Nonprofit Zrt., 1509 Budapest, Pf.9.) Elektronikus úton a fotav@fotav.hu e-mail címre eljuttatott levélben.             Faxon: 06-1-206 1545

 

A nyilatkozattétel évi ( tárgyév május 01-következő év 04.30. ) egy alkalommal bármikor megtehető, ebben az esetben a nyilatkozattételt követő második hónaptól változik meg a díjfizetési mód.

 

Hogyan és mikor mondhatom le a havonkénti mérés alapján történő számlázásom?

Interneten letölthető vagy személyes ügyfélszolgálatunkon kitölthető számlázással kapcsolatos nyomtatványokon .

 

A hiánytalanul kitöltött nyomtatvány benyújtása:

Az internetes ügyfélszolgálati felületünkön regisztrációt követően

Személyesen: Ügyfélszolgálati Irodák  

Postai úton eljuttatott levélben (levelezési cím: FŐTÁV Nonprofit Zrt., 1509 Budapest, Pf.9.) Elektronikus úton a fotav@fotav.hu e-mail címre eljuttatott levélben.             Faxon: 06-1-206 1545

 

A nyilatkozattétel évi (tárgyév május 01-következő év 04.30. ) egy alkalommal bármikor megtehető, ebben az esetben a nyilatkozattételt követő második hónaptól változik meg a díjfizetési mód.

 

Hogyan és mikor módosíthatom részmennyiségem?

Részszámlázási időszakonként 1 alkalommal kezdeményezhet részhőmennyiség módosítást az arra vonatkozó Nyilatkozat nyomtatványon, vagy internetes ügyfélszolgálatunkon keresztül. Amennyiben írásban nyilatkozik, a Nyilatkozat nyomtatványt kitöltve, saját kézjeggyel ellátva a távhőszámláján, illetve honlapunkon közölt elérhetőségeinkre küldheti meg.

 

Részszámlázás esetén, hogyan követhetem számlámon a tényleges fogyasztásom?

A részszámlák utolsó oldalán nyomon követhető a tényleges havi hőfelhasználásnak és a részszámláibanmár kiszámlázott részhőmennyiségek közötti különbözet.

 

Mikor érdemes átjelentkezni egyenletes (részszámlás) díjfizetésre?

A nyilatkozattétel részszámlázási időszakonként 1 alkalommal bármikor megtehető, ebben az esetben a nyilatkozattételt követő második hónaptól változik meg a díjfizetési mód. A számlázási mód váltást azonban a részszámlázási időszak elején, azaz májusi hatálykezdettel javasoljuk, mert ekkor a 12 havi hőfogyasztás egyhavi átlaga alapján történik a részhőmennyiségek meghatározása. Ez az időszak lerövidül annyival, amennyivel később történik a számlázási mód váltás. Ez esetben a részhőmennyiségek meghatározásánál figyelembe vett időszak is lerövidül, amely magasabb részhőmennyiségeket és részszámla végösszeget eredményez.   

 

Mi az egyenletes díjfizetés előnye?

 • Az egyenletes díjfizetés tervezhető, hiszen az egyenlő végösszegű számla fixen beállítható a család költségvetésébe.
 • A téli időjárás havonkénti szélsőséges változása nem borítja fel a háztartás költségvetését.
 • Nem kell a téli hónapokban kiugróan magas díjakkal számolni.
 • Figyelemmel kísérheti részszámláin az elszámolt részhőmennyiségek és a tényfogyasztás közötti különbözetet, és amennyiben indokolt. 1 alkalommal  emelhet vagy csökkenthet a részhőmennyiségeken.
 • Csoportos beszedési megbízás esetén nincs limit túllépés
 • Az egyenletes díjfizetés valamennyi szolgáltatónál bevált számlázási gyakorlat, a fogyasztók érdekeit szolgálja.

 

Mik a hőközpontban mért tényfogyasztás alapján történő díjfizetés kockázatai?

 • A fűtött illetve a nem fűtött időszakok elszámolásait tartalmazó számlák fizetendő összege között nagy eltérés tapasztalható.
 • A fűtött időszakok hődíj elszámolását tartalmazó számlák kifizetése nehézséget okozhat, különösképp az ünnepi kiadásokat követően.
 • A magas számlák fizetési elmaradása nagyon gyorsan nagy összegű hátralékká halmozódhat, így a későbbiek során többletköltségek merülhetnek fel (felszólítási díj, késedelmi kamat)
 • A fűtött időszakok hődíj elszámolásait tartalmazó számlák összege előre nem tervezhető, így nem illeszthető a csalási költségvetésbe.

 

 1. SZÁMLA FIZETÉS

Hogyan követhetem nyomon egyenlegem?

Internetes ügyfélszolgálatunkon egy rövid regisztrációt követően figyelemmel kísérheti a nyilvántartásunkban szereplő egyenlegét, továbbá havi távhőszámláin is feltüntetésre kerül „A nyilvántartás szerinti folyószámla-egyenlege a számla kibocsátáskor” sorban. Továbbá postai és internet elérhetőségeinken, valamint faxon, és telefonos ügyfélszolgálatunkon is érdeklődhet.

 

Milyen díjfizetési módok között választhatok?

A Főtáv Zrt. alapesetben csekkmelléklettel állítja ki a távhőszámlákat. A díjfizető az alábbiakban felsorolt fizetési módok közül választhat:

  • Csoportos beszedési megbízás
  • Átutalásos fizetés
  • Fizetés OTP ATM-en keresztül
  • Befizetés az ügyfélszolgálati pénztárakban
  • Internetes ügyfélszolgálatunkon bankkártyás fizetés

 

Elektronikus számlázás esetén a fizetési módokról a www.díjnet.hu weboldalon tájékozódhat.

 

Nem tudtam fizetni a számláimat, köthetek részletfizetést a hátralékomra?

A számlák fizetési határidejét követő 180 napon belül fennálló hátralékra köthet részletfizetési megállapodást Társaságunkkal, amennyiben nincs DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-nál számlatartozása.

 

Milyen feltételekkel köthetek részletfizetést hátralékomra?

 • Részletfizetés időtartama: max. 12 hónap.
 • Törlesztő részlet min. összege: 5 000 Ft/hó.
 • A futamidőre a PTK szerinti kamatot számítjuk fel, amelynek teljes összegét az első részlettel együtt kell kiegyenlíteni.
 • Az aktuális részleteket a részletfizetési megállapodásban, a tárgyhavi számlákat a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül teljesíteni kell

 

Amennyiben a részletfizetési megállapodás megkötésére az ügyfélszolgálati irodában kerül sor, abban az esetben az első részlet társaságunk részére történő megfizetése a helyszínen történik.

 

Hol köthető meg a részletfizetési megállapodás?

Részletfizetési megállapodás iránti igényét a honlapunkon és távhőszámláján feltüntetett elérhetőségeinken jelezheti, valamint internetes ügyfélszolgálatunkon.

Nullás igazolásra van szükségem, mi a teendőm?

Nullás igazolást a honlapunkon és távhőszámláján feltüntetett elérhetőségeinken igényelhet, valamint internetes ügyfélszolgálatunkon. Az írásban, illetve telefonon jelezett igény esetén– amennyiben nem ál fenn hátralék – 30 nap az ügyintézési határidő, ügyfélszolgálati irodáinkon helyben kiállításra kerül az igazolás, internetes ügyfélszolgálatunkon pedig az igényt követő pár percen belül megküldésre kerül, az aláírást nem tartalmazó elektronikus igazolás. 

Amennyiben Önnek van olyan tartozása, amelyet DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményeztünk, szerepeltetjük az igazoláson.

 

Számlamásolatra van szükségem, mi a teendőm?

Az internetes ügyfélszolgálati felületünkön regisztrációt követően ingyenesen letölthetőek a számlamásolatok. Regisztrációhoz, bejelentkezéshez kattintson ide!

A távhőszámláján feltüntetett elérhetőségeinken, papír alapú számlamásolat díjazás (500,- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 635 .-Ft) , postázás esetén (1 100.- Ft + ÁFA, azaz összesen bruttó 1 397.-Ft)  ellenében igényelhető.

Amennyiben elektronikus számlázásra regisztrált a Díjneten, elektronikus számláról papír alapú számlamásolat nem igényelhető.

A számlák nem hiteles másolata azonban honlapunkon (www.fotav.hu) az internetes ügyfélszolgálatunkon – mind elektronikus, mind papír alapú számla esetén – térítésmentesen lekérhető.

 

Hogyan történik a távhőszámlák kézbesítése?

Társaságunk a távhőszámlákat minden hónap közepén, egységesen 30 naptári napban megállapított fizetési határidővel állítja ki. A számlák kézbesítése a hónap utolsó dekádjában történik. A távhőszámlák kézbesítését a FŐTÁV Nonoprofit Zrt. saját munkavállalói végzik, kivételt képeznek ez alól azok a távhőszámlák ahol a számlázási cím és a hővételezési hely címe eltér, ez esetben a kézbesítést a Magyar Posta Zrt. végzi. A tárgyhavi számláktól eltérő egyéb elszámoló (rendező) számlák kézbesítését (kivétel ez alól az egyenletes díjfizetés évenkénti elszámoló számlája) minden esetben a Magyar Posta Zrt. végzi.

Kapok fizetési emlékeztetőt, ha nem fizetem határidőn belül a számláimat?

A havi távhőszámlákon, a számla keltének napján nyilvántartásunkban fennálló egyenleget feltüntetjük. A fizetési határidőre ki nem egyenlített számláról, mint számlatartozásról fizetési felszólítást postázunk, vagy SMS üzenetben értesítést küldünk. Lakossági díjfizető esetén a 40. napot meghaladó számlatartozás kiegyenlítésére a FŐTÁV Nonprofit Zrt. telefonos ügyfélszolgálata szólíthatja fel.

A 180 napot meghaladó számlatartozást – amelyet a számla fizetési határidejétől számítunk - a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére engedményezzük.

Az engedményezett hátralékok kiegyenlítését ilyen esetben a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. felé kell teljesíteni.

 

Miért kaptam fizetési emlékeztetőt a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-től?

Amennyiben Ön lakossági díjfizetőnk, 180 napot meghaladó tartozással rendlkezett, amelyet hátralékkezelőre engedményeztünk. Ezen tartozás rendezésére a beszedésben illetékes DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. szólítja fel Önt.

Amennyiben Ön nem lakossági díjfizető, 60 napot meghaladó és/vagy további lejárt fizetési határidejű számla szerepelt az egyenlegén, amelyek(ek) engedményezésre kerültek. Ezen tartozás(ok) rendezésére a beszedésben illetékes DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. szólítja fel Önt.

A DHK Zrt-ről további információkat a www.dhkzrt.hu honlapon olvashatnak.

 

Hogyan regisztrálhatok az internetes ügyfélszolgálatra

A regisztrációt és annak aktiválását követően az ügyfél jogosultságot kap arra, hogy az internetes ügyfélszolgálaton a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyeit intézze.

A regisztrációhoz a következő adatok megadása szükséges:

 • e-mail cím
 • jelszó
 • ügyfélazonosító (3-as vagy 2-es számjeggyel kezdődő azonosító, amely megtalálható a számla 1 oldalán)
 • hővételezési hely azonosító (H-betűvel kezdődő azonosító, amely a számlán a hővételezési hely címe előtt található)

 

Fizetnem kell az internetes ügyfélszolgálat használatáért?

Az internetes ügyfélszolgálat üzemeltetése díjmentes.

 

Hogyan kaphatom elektronikusan számláim?

Elektronikus számlázásra a www.dijnet.hu weboldalon regisztrálhat. Az e-számla elektronikusan kerül bemutatásra a Díjnet rendszerén keresztül. A szolgáltatásról bővebben a fenti weboldalon tájékozódhat.

 

Panasszal, reklamációval hová fordulhatok?

Az ügyfelek a távhőszolgáltatással kapcsolatos panaszukkal, észrevételeikkel a távhőszolgáltatóhoz, annak vezetőjéhez, a távhőszolgáltató tulajdonosához vagy a fogyasztói érdekképviseleti szervekhez fordulhatnak.

 

Milyen támogatások vehetőek igénybe a számlákra?

Ügyfeleink, amennyiben anyagi nehézségek miatt nem tudják fizetni számláikat, a tartozás kiegyenlítéséhez segítséget/ támogatásokat vehetnek igénybe a kerületi önkormányzatoktól, alapítványoktól.

A kerületi önkormányzat a szociálisan rászorultak esetében-Hátralékkiegyenlítő illetve adósságkezelési támogatást nyújthat, -Települési támogatást létfenntartáshoz  vagy települési támogatást

Esetleg ún. krízis támogatással tud segíteni.

A támogatások feltételrendszerét a helyi önkormányzat saját rendeletben szabályozza. Erről bővebben az önkormányzatok honlapjain olvashat.

 

Fővárosi Lakásrezsi Támogatás

Bővebb tájékoztatást tartalmaz a szociálisan rászoruló fővárosi közüzemi díjfizetők támogatására létrehozott "Hálózat Alapítvány" honlapja.

Alapítványi támogatást kérhetnek fogyasztóink:

Hálózat Alapítványtól: - Hátralékkiegyenlítő, adósságcsökkentő támogatást Krízistámogatást

A kerületi Családsegítő Irodákhoz lehet fordulni tájékoztatásért, adatlapokért, igazolásokért. A kérelmek benyújtásával kapcsolatosan készséggel állnak rendelkezésre.

VICUS alapítványtól: XI. kerületi ügyfeleink vehetnek igénybe a kerületi önkormányzathoz benyújtott pályázat alapján, melynek lehetőségéről, módjáról onnan kérhet felvilágosítást. 

HÉRA alapítvány is nyújt segítséget a tartozások rendezésére http://www.heraalap.hu/aktualis.php

 

 

 

 1. Fűtési hődíjak utólagos elszámolása

Mi a fűtési hődíjak utólagos elszámolása?

Az utólagos elszámolás a fűtési költségosztók adatai alapján, évi egy alkalommal történő utólagos hődíjrendezés az épület díjfizetői között.

Az utólagos elszámolás tárgya az épületszinten május 1. és következő év április 30. közötti időszakban felhasznált fűtési hőmennyiség ingatlanok közötti újraosztása a fűtési költségosztók leolvasási értékei alapján meghatározott arányokkal. Az utólagos elszámolást tartalmazó számlán (-) előjellel szerepelnek a havi számlákon – egyenletes díjfizetés esetén a májusban kiállított elszámoló számlán - korábban már kiszámlázott fűtési hődíjak, előjel nélkül pedig az újra meghatározott fűtési hődíjak. A (-) előjelű és előjel nélküli hődíjak különbözete a számla fizetendő összege, vagy a díjfizető megillető jóváírás.

A távhőszolgáltatónak nem keletkezik bevétele az elszámolásból – mivel hődíj rendezésről lévén szó - az elszámolás során kimutatott díjterhelések és jóváírások egyenlege 0 Ft.

A fűtési költségosztó készülékek leolvasását és kiértékelését végző cég által meghatározott fűtési arányokat a közös képviselő közli társaságunkkal. Az elszámolásból eredő vitás helyzetek rendezése a közös képviselő hatásköre.

Társaságunk költségosztó készülékekkel kapcsolatos tevékenységet (forgalmazás, leolvasás stb.) nem végez. 

 

Mikor köthet a fűtési hődíjak utólagos elszámolására szerződést a közös képviselő?

Abban az esetben köthető a fűtési hődíjak utólagos elszámolására első alkalommal szerződés, ha a tulajdonosi közösség rendelkezik érvényes Általános Közszolgáltatási Szerződéssel, a költségosztó készülékek az épületben lévő hőleadókra (radiátorokra) felszerelésre kerültek, továbbá a szerződés megkötésére felhatalmazó közgyűlési határozattal rendelkezik a közös képviselő.

 

Meddig köthető Utólagos elszámolási szerződés?

Utólagos elszámolás tárgya a május 1. és következő év április 30. közötti időszak. A tárgyi szerződés az elszámolási időszak záró napjáig köthető meg társaságunkkal (például a 2017. május 1. és 2018. április 30. közötti időszakra vonatkozóan legkésőbb 2018. április 30-ig).

 

Mikor mondja fel a FŐTÁV Nonprofit Zrt. az Utólagos elszámolási szerződést?

Az utólagos elszámolás szerződést a FŐTÁV Nonprofit Zrt. felmondhatja, ha a Felhasználó hibájából két egymást követő elszámolási időszakban az elszámolás meghiúsul.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. jogosult a szerződést – előzetes írásbeli értesítést követően – írásban felmondani, ha az utólagos elszámolásból eredő befizetési kötelezettségét az adott elszámolási időszakra a fizetési határidőn belül nem teljesíti az épület valamennyi díjfizetője.

 

Felmondás után újra köthető az Utólagos elszámolási szerződés?

A kinnlevőségek miatt jelentkező pénzügyi kockázatra való tekintettel, amennyiben a szerződés utólagos elszámolásból eredő díjfizetői hátralék miatt kerül felmondásra, újabb szerződés – amennyiben a szerződéskötés időpontjában még hátralék áll fenn- csak térítés ellenében köthető. Amennyiben a szerződés felmondását követően megtörténik a hátralékrendezés, ismét térítésmentesen köthető meg társaságunkkal az utólagos elszámolási szerződés. Három alkalommal térítési díj ellenében kötött szerződés felmondása esetén, 3 évig nem áll módunkban utólagos elszámolási szerződést kötni.

 

Ki foglalkozik a költségosztó készülékek leolvasásával, kiértékelésével és milyen további tevékenységet lát el?

A költségosztó készülékek felszerelésére leolvasására és kiértékelésére egy társaságunktól független, költségosztókkal foglalkozó céggel áll fenn szerződése a Felhasználónak. Ezen szerződés rögzíti a költségosztó készülékek leolvasási időpontjait, a költségosztás metodikáját, és az ezzel összefüggő tevékenységeket.