Roadshow Játékszabályzat

Rajzpályázat Játékszabályzata

1. A rajzpályázat és a szervező

Jelen szabályzat a Budapest Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, röviden FŐTÁV Zrt. (Cg.: 01-10-042582,  adószám: 10941362-2-44, székhely: 1116, Budapest, Kalotaszeg utca 31.) (továbbiakban: Szervező, vagy Adatkezelő) által a „Főtáv Roadshow, Ismerj meg minket kampány keretében létrehozott Rajzpályázatra vonatkozik, (a továbbiakban: Rajzpályázat), az alábbi feltételekkel. A Rajzpályázat lebonyolítója a MyAd Marketing Kft. (székhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 95., Cégjegyzékszám: Cg.01-09-178437, a továbbiakban: Lebonyolító).

A rajzpályázat időtartama: 2016. 10.20. 00:00:01 – 2016.11. 30. 23:59:59

Eredményhirdetés:

Eredményhirdetés időpontja: 2016.12. 12. 10.00. óra.

Eredményhirdetés helye: FŐTÁV Zrt.

2. A rajzpályázat menete

Rajzpályázat

A Rajzpályázat közel 1,5 hónapig tart, amely során a Pályázóknak kézzel, vagy számítógépes grafikai program segítségével kell megrajzolniuk a Főtáv Zrt. által, a Főtáv Roadshow, Ismerj meg minket kampány keretében meghirdetett „Rajzold le hogyan mutatnád be a távfűtést a kisebb gyerekeknek! téma szerint az ötleteiket.

Egy Pályázó egy alkalommal vehet részt a pályázatban. A Rajzpályázat végén a FŐTÁV Zrt. által delegált szakmai zsűri dönt a pályaművek elbírálásáról és az első három helyezet személyéről. A Rajzpályázat lezárását (2016. 11. 30. 23:59:59) követően a Szervező (2016. 12. 12-én) hirdeti ki az első három helyezettet.

3. Kik vehetnek részt a Rajzpályázatban?

 • A Rajzpályázatban részt vehet minden, de csak a Főtáv roadshow keretében érintett iskolákba járó (az iskolák listáját az 1. sz. melléklet tartalmazza), 14. életévét meghaladó Magyarországon szakiskolába, szakközépiskolába, felnőttképzési intézménybe vagy felsőfokú intézménybe (főiskola, egyetem) járó személy (diák), aki a 2. pontban megjelölt módon pályázatot ad le és magyarországi tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Pályázó).
 • A Ptk. 2:212 § (2) bekezdésének d) pontja alapján a 14. és 18. év közötti Pályázó pályaművének benyújtásához és az esetleges nyereményének átvételéhez a Pályázó törvényes képviselőjének jóváhagyása nem szükséges.
 • A fentieken túl – a törvény eltérő rendelkezését kivéve - a cselekvőkésségében korlátozott Pályázó nyilatkozatához törvényes képviselőjének jóváhagyása szükséges.
 • Amennyiben bármely nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Rajzpályázatban a Szervező, Lebonyolító, illetve közreműködőik, valamint munkavállalói, továbbá mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Pályázó a Rajzpályázatban való részvétellel és a Pályázat leadásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot annak rendelkezéseit feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Pályázó jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Rajzpályázatban nem jogosult részt venni, illetve a Rajzpályázatból automatikusan kizárásra kerül.
 • Amennyiben a Játékszabályzat a Rajzpályázattal összefüggésben valamely kérdést nem szabályoz, úgy e kérdésben a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 • A Pályázó a Pályázatának beküldésével szavatolja, hogy az általa beküldött Pályázat nem sérti mások szerzői vagyoni és felhasználási, illetve egyéb jogait.

4. Díjak

Szervező által választott zsűri a Rajzpályázat során három helyezettet választ, értékelési sorrendben.  A díjakat a nyertesek átvehetik a FŐTÁV Zrt. központjában: Budapest, 1116 Kalotaszeg utca. 31.

 1. hely: Samsung Galaxy Tab A 7.0
 2. hely: 30 000,- Ft értékű Budapest Gyógyfürdők belépőjegy
 3. hely: 20 000,- Ft értékű Budapest Gyógyfürdők belépőjegy

A belépőjegyek nem sokszorosíthatók és kizárólag egy alkalommal használhatók fel, a belépőjegyen, illetve utalványon feltüntetett időtartamig.

5. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel Szervező e-mail üzenetben veszi fel a kapcsolatot és egyezteti velük a díj átvételének részleteit.  Szervező a nyertesek nevét a FŐTÁV Zrt. weboldalán is közzéteszi a nyertes pályaművekkel együtt.

A nyertes nem jogosult a díj átvételére, ha:

 • az értesítő üzenetre 15 munkanapon belül nem válaszol;
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a pályaművet nem ő készítette;
 • a pályamű jogszabályba ütközik, vagy más jogát, vagy jogos érdekét sérti;
 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;

Abban az esetben, ha valamelyik nyertes nem jelentkezik 15 munkanapon belül, úgy a díj nem kerül kiosztásra.

6. Díj átvétele

A díj átvételének részleteit Szervező minden nyertessel e-mailben egyezteti.

A nyertesek magukat személyi igazolványuk felmutatásával, személyi igazolványuk számával kötelesek igazolni.

A Pályázók kötelesek együttműködni a díjak átvétele érdekében. Amennyiben nyertes jelen Játékszabályzatban foglaltaknak, vagy Lebonyolító felhívásának nem tesz eleget, és a díj átvétele nyertes érdekkörében felmerülő okból kifolyólag meghiúsul, a díj a későbbiekben nem vehető át, és ezért a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.

Szervező dönthet arról, hogy a díjat postai úton juttatja el Nyertes részére, az általa megadott címre. Szervező ezen döntéséről Nyertest e-mailben értesíti.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Pályázók téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A Szervező, valamint a Szervező által megbízott közreműködő egyike sem felelős, és kizár mindféle kártérítési, kártalanítási igényt a Rajzpályázatban való részvétel során, a Rajzpályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Rajzpályázat során bekövetkezett késésekből eredő, vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Ha a Pályázat kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott (vis maior) körülmények felmerülése esetén a Szervező, illetve Lebonyolító nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a Nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják.

A Pályázat hibamentességét a Szervező nem szavatolja, a Pályázó a Rajzpályázaton való részvételt kizárólag önként és saját kockázatára vállalja.

8. Adatkezelés és adatvédelem

A Pályázat nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A Pályázatban való részvételre és nyereményre kizárólag az a személy jogosult, aki pályázatát szabályosan benyújtotta és helyesen adta meg a Szervező számára a Pályázó azonosításához szükséges adatokat. (Név, iskolai e-mail cím) A Pályázó által megadott adatok pontatlanságáért/hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a személyes kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Az adatkezelés szabályait Szervező jelen szabályzatban rögzíti.

8.1 Tájékoztatás

 • A Szervező felhívja a Pályázó figyelmét a Szabályzat és egyben az adatkezelés szabályainak figyelmes elolvasására.
 • A Pályázat benyújtásával a Pályázók jelen adatkezelés szabályokat, illetve a Játékszabályzatot elfogadják.
 • A Rajzpályázatban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes.
 • A megadott adatokat a Szervező az adatfeldolgozón kívül harmadik fél részére nem továbbítja, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra, azaz a nyeremények átadása céljából kezeli és használja.
 • A Szervező kérésre részletes tájékoztatást ad az érintettnek az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.
 • Pályázó az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni, továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni.
 • Amennyiben az adatkezelési feltételek megváltoznak, a Szervező tájékoztatja a Pályázókat a módosításokról.
 • Adatvédelemmel kapcsolatos panaszával, illetve a Szervező adatvédelemmel kapcsolatos döntése ellen a Pályázó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu, székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
 • A Pályázók a jelentkezéssel tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
 • nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
 • megadott személyes adataikat (név, e-mail cím) a Szervező a Pályázaton keresztül nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos feladatai ellátása céljából, a szükséges mértékben a kezelje, ennek érdekében célhoz kötötten felhasználja;
 • a beadott pályaműveket Szervező az interneten, Facebook oldalon, egyéb sajtótermékben ellenszolgáltatás nélkül közzétegye;
 • a pályaművekről, a Pályázókról és a nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, melyet a Szervező és/vagy Lebonyolító a Szervező szolgáltatásainak ajánlásában illetve hirdetéseiben, honlapján, Facebook oldalán minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja, illetve az Interneten közzétegye a személyhez fűződő jogok maradéktalan betartása mellett;
 • a pályázat lezárását és a nyeremény átadását követően a megadott e-mail cím törlésre kerül;
 • részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Részvételi Szabályzat minden rendelkezését
 • A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A Pályázó adatainak kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A Pályázót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga. A tiltakozást (a pontos személyes adatait feltüntetve): a Szervező székhelyére kell írásban megküldeni.

9. Kizárás

A Rajzpályázatból kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik a Rajzpályázat szellemével ellentétesen vesznek részt a pályázatban.

10. Vegyes rendelkezések

A Rajzpályázat szervezője az esetleges hibás jelentkezésekért felelősséget nem vállal.

A díj készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A Szervező egyoldalúan jogosult a Rajzpályázat megszűntetésére, felfüggesztésére, jelen szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására, felhívás visszavonására, vagy egyéb változtatásokra, mely minden esetben a közzététel napján lép hatályba.

A Rajzpályázat információk megtalálhatók az iskolákban, valamint a www.fotav.hu/roadshow weboldalon.

A pályázó a Rajzpályázattal kapcsolatban a rajzpalyazat@fotav.hu e-mail címre küldhetik el kérdéseiket, észrevételeiket. A rajzpalyazat@fotav.hu e-mail címre érkező észrevételekre, kérésekre, kérdésekre, reklamációra a beérkezéstől számítva 10 munkanapon belül Szervező, vagy közreműködője válaszol. A Szervező a Rajzpályázat lezárását követő 10 napon túl a Rajzpályázat kapcsolatos észrevételt, kérdést, reklamációt nem tud befogadni.

2016. október 14.