13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatigénylésre és közérdekből nyilvános adat igénylés teljesítésére vonatkozó rendelkezések

A közérdekű adatigénylés és közérdekből nyilvános adat igénylésének (a továbbiakban együtt: közérdekű adat igénylése) beérkezését követően a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység a közérdekű adat igénylését formai és tartalmi szempontból megvizsgálja, ezt követően a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője haladéktalanul megkeresi a közérdekű adatigényléssel érintett szervezeti egységet álláspontjának beszerzése érdekében, ezzel egyidejűleg a közérdekű adatigénylést tájékoztatásul megküldi az adatvédelmi tisztviselőnek.

Ha az adatigénylés nem egyértelmű, a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője az igénylőt az igény pontosítására hívja fel.

Ha

a) az adatigénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik, vagy

b) az adatigénylés teljesítése a FŐTÁV Nonprofit Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár,

a közérdekű adatigénylés megválaszolására nyitva álló határidőt a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője egy alkalommal 15 nappal meghosszabbíthatja. Erről az igénylőt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője tájékoztatja.

A FŐTÁV Nonprofit Zrt. által az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegéről - amennyiben a FŐTÁV Nonprofit Zrt. áthárítja az adatigénylőre - a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője tájékoztatja az igénylőt.

A költségtérítés összegét - jogszabály által meghatározott keretek között - a gazdálkodásért felelős szervezeti egység a közérdekű adatigényléssel érintett szervezeti egységgel együttesen állapítja meg, amelyről az igény beérkezését követő öt napon belül írásban tájékoztatja a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetőjét.

Az igénylő a kapott tájékoztatás kézhezvételét követő harminc napon belül megküldött nyilatkozatának a FŐTÁV Nonprofit Zrt.-hez való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az igénylőt az igény beérkezését követő tizenöt napon belül a közérdekű adatigényléssel érintett szervezeti egység állásfoglalása alapján a jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője írásban tájékoztatja arról, ha

a) az adatigénylés teljesítése a FŐTÁV Nonprofit Zrt. alaptevékenységének ellátásához szükséges munkaerőforrás aránytalan mértékű igénybevételével jár, illetve

b) a másolatként igényelt dokumentum vagy dokumentumrész jelentős terjedelmű, továbbá

a költségtérítés mértékéről, valamint az adatigénylés teljesítésének a másolatkészítést nem igénylő lehetőségeiről.

A közérdekű adat igénylésre a választ a jogi főosztály csoportvezetője készíti el, és arról a vezérigazgatót tájékoztatja. A kiadmányozásról a vezérigazgató dönt. A jogi és igazgatási feladatok ellátásáért felelős szervezeti egység vezetője kiadmányozással egyidejűleg az igénylésre adott válasz megküldésével az adatvédelmi tisztviselőt tájékoztatja az adatigénylés teljesítéséről.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésében illetékes szervezeti egység: Jogi főosztály

Elérhetősége: fotav@fotav.hu

Információs jogokkal foglalkozó személy: dr. Oláh László jogi csoportvezető

Ha az igénylő a közérdekű adat megismerésére vonatkozó igény elutasítása vagy a teljesítésre nyitva álló, vagy az adatkezelő által az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. sz. törvény 29.§ (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatigénylés teljesítéséért megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat. Az eljárás soron kívüli és illetékmentes. Továbbá az igénylő bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 – 11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.)

Körzérdekű adatok megismerésére irányuló igénybejelntés árai