Korszerűsítési pályázat

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (a továbbiakban Támogató) a Klíma- és Természetvédelmi Akciótervhez kapcsolódóan Okos költségmegosztás alkalmazásának elterjesztése, radiátorcsere program keretében
ZFR-ÉMI-TÁV/2020 kódszámú pályázati kiírást tett közzé.

A pályázat célja az energiahatékonyság növelését, a meglévő lakóingatlanokban lévő, a távhőszolgáltatásban érintett lakásszövetkezeti,- és társasházi lakások szén-dioxid-kibocsátás csökkentését eredményező, fűtéskorszerűsítésre irányuló beruházások támogatása.

 

Mely épületek nyújthatnak be pályázatot?

Kizárólag távfűtéssel ellátott lakásszövetkezetek és társasházak nyújthatnak be pályázatot.

A pályázaton való részvétel feltétele a Társasházak esetén az épület/épületrész összes lakásának tulajdoni hányadára számított 50%-nál magasabb támogatói szavazattal, Lakásszövetkezet tulajdonában lévő lakások esetén a szövetkezet, mint lakástulajdonosok legalább több mint felének a támogató szavazatával meghozott közgyűlési határozat. Közgyűlési határozat meghozható közgyűlésen vagy írásbeli szavazással.

Milyen tevékenységek támogatására terjed ki a pályázat?

A kimutatható energia-megtakarítást és CO2 kibocsátás csökkenést eredményező, távhőszolgáltatásban érintett fűtési rendszerek korszerűsítése, felújítására irányuló beruházások támogathatóak. A fűtési rendszer teljeskörű (a jelen kiírásban az önállóan támogatható tevékenységek valamelyikét és az önállóan nem támogatható, választható tevékenységeket teljes körűen tartalmazó) korszerűsítése esetén a támogatás nyújtásának feltétele az épület hőközpontjában mért, időjárásra korrigált hőfogyasztás legalább 10%-os mértékű energiafogyasztás csökkentésének vállalása a Pályázó részéről.

 

Önállóan támogatott tevékenységek:

  • Okos költségmegosztó rendszer kiépítése, illetve meglévő költségmegosztók cseréje okos költségmegosztókra és azokhoz adatgyűjtők kiépítése vagy már meglévő okos költségmegosztókhoz adatgyűjtő rendszerek kiépítése.

FONTOS! Az okos mérésre alkalmas fűtési költségmegosztó rendszer kialakítása során kötelezően betartandóak a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglalt előírások, különös tekintettel a fürdőszobai hőleadók költségmegosztóval történő felszerelésére, amennyiben a készülék felszerelése műszakilag megvalósítható.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

a) a csőrendszer egycsöves rendszerről kétcsöves rendszerűvé vagy legalább átkötő szakaszossá történő átalakítása, korszerűsítése és/vagy szigetelése;

b) az épület fűtési rendszerének hidraulikai egyensúlyát biztosító szerelvények (különösen a „strangszabályozók”) felszerelése;

c) a fűtési rendszer strangjainak hidraulikai beszabályozása;

d) a lakások hőleadóinak egyedi szabályozását biztosító radiátorszelepek (termosztatikus radiátorszelepek) és automatikus működésű állítóművek (pl. „termofejek”) beszerelése;

e) kétcsöves fűtés esetében visszatérő csavarzatok, egycsöves fűtés esetén golyóscsapok felszerelése;

f) legalább a legnagyobb fűtőfelületű hőleadóra kötelező jelleggel okos termosztatikus fej felszerelése;

g) meglévő radiátor(ok) új alumínium radiátor(ok)ra történő cseréje (radiátorok beépítése a szükséges fűtővíz-hőmérséklet megtartása vagy csökkentése mellett);

h) a korszerűsítésre vonatkozóan kötelezően előírt, 3. sz. melléklet szerinti tartalommal ellátott tervdokumentáció elkészítése, amennyiben az a), b), c), d), e), f) vagy g) pontokban szereplő tevékenység megvalósítására kerül sor;

i) egyéb felmerülő szakértői, engedélyeztetési költségek és egyéb, az átvétellel kapcsolatos szakhatósági költségek a számviteli törvény szerinti számla alapján;

j) műszaki ellenőr költsége az elszámolható kivitelezési költség maximum 3%-ának erejéig.

Amennyiben a Pályázó az „Önállóan nem támogatható tevékenységek” közül egyet vagy többet már megvalósított, akkor arról – a pályázati adatlapon/űrlapon – nyilatkoznia kell. Minden olyan a)-e) alpontok szerinti fenti tevékenység, amely nem valósult meg, kötelezően megvalósítandó.

 

Mely tevékenységekre nem terjed ki a pályázati támogatás?

Többek között:

1. saját kivitelezésű felújítási munkálatok költségei;

2. a pályázat elkészítéséhez kapcsolódó ráfordítások (pl.: pályázatírás, pályázat lebonyolítás, a pályázat részeként csatolandó dokumentumok digitalizálásának költségei, stb.);

3. szállítási díj, kiszállási díj;

4. területfoglalási díj, munkaterület őrzési költségei;

5. raklap bérleti díj, raktározási költségek;

6. ideiglenes mellékhelyiségekhez és melléképületekhez kapcsolódó költségek;

7. törmelék, sitt elszállítása, konténer bérlése;

8. organizációs költségek (fa kivágás, gallyazás, föld- és sziklamunka);

9. átépítés, átalakítás, bővítés költségei;

10. pénzügyi szolgáltatások költségei;

11. belső határoló szerkezetek festése, mázolása;

12. reklámtábla elhelyezése,

13. használt, felújított anyagok költsége.

 

Milyen formában és mikor lehet benyújtani a pályázatot?

A pályázat kizárólag magyar nyelven, elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül nyújtható be az adatlapok kitöltésével és szkennelt (digitalizált) dokumentumok csatolásával, 2021. március 16. 10:00 órától a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2021. augusztus 31-ig.

 

Hol érhető el a pályázat és a felhívás aktuális szövege?

A pályázati portál elérhetősége a benyújtási határidő kezdetétől: tav2020.emi.hu

Az elektronikus pályázati rendszerrel, illetve a pályázatkezeléssel kapcsolatos kérdések, problémák esetén segítségnyújtás a Támogató Ügyfélszolgálatán kérhető.

E-mail: TAV-2020@emi.hu

Telefonszám: +36-26-503-258

Telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő – Csütörtök: 10.00 - 15.00, Péntek: 10.00 - 12.00

 

Milyen feladatokra terjed ki a BKM Nonprofit Zrt., mint távhőszolgáltó közreműködése a pályázat során?

  • A pályázati kiírás szerint a pályázattal érintett tervköteles fűtéskorszerűsítési, felújítási munkálatokra vonatkozó tervdokumentációk véleményezése a távhőszolgáltatás fenntarthatóságának szempontjából;
  • A pályázati kiírás szerint a tervköteles tevékenységek esetén a pályázati kiírás 2. számú mellékletében szereplő „TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT" aláírása és kiadása a benyújtó részére (ezen belül);
  • A fejlesztéssel érintett épületre vonatkozóan, a pályázat beadását megelőző utolsó 3 éves időszakra vonatkozó úgynevezett „külső hőmérsékletre korrigált” fűtési energiafogyasztási (távhő) adatok igazolására szolgáló energetikai kimutatás elkészítése és átadása (megküldése) a pályázó számára;
  • Elnyert és megvalósított pályázati beruházás esetén az energiafogyasztás-csökkenés meghatározásakor a „külső hőmérsékletre korrigált” fűtési hőfogyasztási adatok megküldése a pályázati munkák befejezését követő monitoring időszakban, évente egy alkalommal.

 

Milyen formában kérhetőek a fentiek a BKM Nonprofit Zrt-től?

Amennyiben az érintett épületében a pályázathoz kapcsolódóan a tervezett fűtéskorszerűsítési, illetve költségmegosztó-rendszer felújítási munkák gépészeti átalakítást igényelnek, tervdokumentáció készítése szükséges. A tervdokumentációt az előírt példányban, valamint a „2. számú melléklet „TERVMEGFELELŐSÉGGEL KAPCSOLATOS PÁLYÁZÓI ÉS TÁVHŐSZOLGÁLTATÓI EGYÜTTES NYILATKOZAT”-ot 1 eredeti példányban szükséges beküldeni társaságunkhoz.

Amennyiben kizárólag költségosztók cseréjére, felszerelésére és/vagy adatgyűjtő rendszerek kiépítésére kerül sor, a BKM Nonprofit Zrt. felé a 2. számú melléklet szerinti nyilatkozat megküldése nem szükséges, ez esetben társaságunk nem ad ki tervmegfelelőséggel kapcsolatos pályázói és távhőszolgáltatói együttes nyilatkozatot és a pályázathoz sem szükséges tervdokumentáció készítése és benyújtása.

Jóváhagyott tervdokumentáció szükséges minden esetben, amennyiben nem csak önállóan megvalósítható tevékenység kerül elvégzésre és nem csak az önállóan nem támogatható tevékenységek közül csak a c) és/vagy f) pontok kerülnek megvalósításra. Terv készítése kötelező tehát az önállóan nem támogatható tevékenységek: a), b), d), e) és g) pontjainak megvalósítása esetén.

A korszerűsítés tervdokumentációját a korszerűsíteni kívánt épület ellátásában érdekelt távhőszolgáltató számára jóváhagyásra kell benyújtani három nyomtatott példányban, valamint egy példányban elektronikus pdf. változatban.

• A pályázat kiírójának beadandó elektronikus példánynak a tervrajzokat CAD állományként (pl. dxf kiterjesztésű fájl) kell tartalmaznia.

A pályázói adatokkal kitöltött nyilatkozatot és tervdokumentációt kizárólag az érintett épület képviselőjétől/képviseletétől vagy általuk hivatalosan a tárgyi pályázattal kapcsolatban a pályázat 7. sz mellékletében foglalt meghatalmazással meghatalmazott személytől áll módunkban befogadni, postai úton vagy az alábbi személyes ügyfélszolgálatunkon: ( az irodák nyitvatartási rendjéről kérjük, tájékozódjon a honlapunkon. )

  • Dél-budapesti ügyfélszolgálat (Budapest XI. kerület Barázda u. 20-30.)
  • Észak-pesti ügyfélszolgálat (Budapest XIII. kerület Váci út 121-127.)

A kiadott nyilatkozat kapcsán a BKM Nonprofit Zrt. a nyilatkozat szövegében leírtak alapján jár el, amely szerint:

„A benyújtott tervek véleményezésre alkalmasak voltak, a bennük foglalt rekonstrukciós munkák a távhőszolgáltatás fenntartásának feltételeit nem rontják. A távhőszolgáltatói tervvéleményezés nem jelenti a tervezői munka minden részletre kiterjedő felülvizsgálatát, ellenőrzését; jelen nyilatkozat semmilyen formában nem jelenti a tervezői felelősség akár részleges átvállalását!”

Amennyiben a pályázó által beküldött nyilatkozatot és a csatolt tervdokumentációt a BKM Nonprofit Zrt. megfelelőnek találja, a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül postai úton visszaküldésre vagy a fent megjelölt ügyfélszolgálati irodáinak egyikén személyesen átadásra kerül az aláírt nyilatkozat, 2 pld. tervdokumentáció, továbbá mellékeljük az érintett épületre vonatkozó, a pályázat beadását megelőző utolsó 3 éves fűtési energiafogyasztási (távhő) adatok igazolására szolgáló energetikai kimutatást.

Abban az esetben, ha a benyújtott nyilatkozat nem megfelelően került kitöltésre vagy nem lett csatolva az esetlegesen szükséges tervdokumentáció, az igény automatikusan elutasításra kerül, amelyről szintén a beérkezéstől számított 30 naptári napon belül adunk tájékoztatást, postai úton.

Társaságunk elkötelezett a fent részletezett pályázati célok megvalósítása mellett, ezért bár a tervdokumentáció véleményezésére és az energetikai kimutatás kiadására 30 nap áll rendelkezésünkre, mindent elkövetünk, hogy az ügyintézés határideje a lehető legrövidebb legyen. Mivel azonban a pályázat beadási határideje 2021. augusztus 31-e, kérjük, hogy a sikeres pályázásuk érdekében a BKM Nonprofit Zrt. részére lehetőség szerint legkésőbb 2021. augusztus 2-ig juttassák el a szükséges dokumentumokat, Együttműködésüket köszönjük.

A BKM Nonprofit Zrt. nem végez automatikus adatszolgáltatást, így elnyert és megvalósított pályázati beruházás esetén a pályázó feladata évente jelezni az épület hőközpontjában mért, éves, időjárásra korrigált hőfogyasztási adatokra vonatkozó igényét írásban, a honlapon elérhető aktuális kapcsolat felvételi csatornák valamelyikén keresztül. A kérelem beérkezéstől számított 30 naptári napon belül  megküldésre kerül társaságunk részéről a kimutatás.

Társaságunk kizárólag az általa távhővel ellátott épületek esetében működik közre a pályázat során és kizárólag a 2. számú mellékletben megadott pályázó képviselőjének,  illetve a képviselő 7. számú mellékletben található meghatalmazással meghatalmazottnak ad tájékoztatást, illetve nyújt adatszolgáltatást.

 

Milyen feladatok végzésére nem terjed ki a BKM Nonprofit Zrt. közreműködése a pályázat kapcsán?

A fentiekben felsorolt feladatokon kívül a jelen pályázat kapcsán más tevékenységet nem végez társaságunk, minden egyéb témában a pályázat kiírása az irányadó, kérdés esetén csak a pályázat kiírója, illetve lebonyolítója az illetékes.

Ebből kifolyólag a BKM Nonprofit Zrt. többek között nem végez pályázatkészítést, pályázati tanácsadást, felmérést, tervezést, kivitelezést, a tervdokumentáció pályázati kiírás egyéb feltételeinek való megfelelősége ellenőrzését, továbbá a pályázati kivitelezés megvalósulásával kapcsolatos ellenőrzést.

A szekunder fűtési és használati melegvizet szolgáltató rendszerről készült tervdokumentációk őrzése és kiadása, valamint arról készült másolatok megküldése nem tartozik a BKM Nonprofit Zrt. sem közszolgáltatási feladatai, sem közszolgáltatáson kívül végzett feladatai és szolgáltatásai közé ezért társaságunk tervkiadási tevékenységet nem végez. A tervrajzok iránti igénnyel a területileg illetékes építésügyi hatóságokhoz szíveskedjenek fordulni.