Adatmódosítás

Díjfizető személyében bekövetkezett változás

A díjfizető személyének változását a régi és az új díjfizető a változástól számított 15 napon belül köteles a BKM Nonprofit Zrt.-nek bejelenteni és ezzel egyidejűleg a felhasználó képviselőjét is értesíteni. A bejelentést megtehetik:

 • az on-line ügyfélszolgálatunkon,
 • honlapunkon az „Írjon nekünk" linkre kattintva
 • az fotav@fotav.hu e-mail címen, ebben az esetben kérjük, csatolják a szükséges, beszkennelt dokumentumokat,
 • továbbá személyesen bármelyik ügyfélszolgálati irodában
 •  illetve írásban a 1509 Bp., Pf. 9.címen

A bejelentésnek (letölthető bejelentés nyomtatvány) tartalmaznia kell:

 • az új díjfizető személyének azonosításához szükséges adatokat,
 • a felhasználási hely, illetőleg az épületrész megjelölését
 • és a változás időpontját.

Díjfizető személyében bekövetkezett változást erre alkalmas okirat bemutatásával igazolni kell.

Tulajdonjog megszerzése miatt kezdeményezett díjfizető változás

Adás-vétel:

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat,
 • vagy 30 napnál nem régebbi Adás-vételi szerződés, mely egyben rendelkezik a tulajdonjog lemondásról
 • vagy Adás-vételi szerződés tulajdonjog fenntartással + 30 napnál nem régebbi tulajdonjog bejegyzési engedély, vagy + 15 napnál nem régebbi Együttes kérelem

Öröklés:

 • Tulajdoni lap/ Földhivatali bejegyző határozat
 • Jogerős hagyatékátadó végzés
 • vagy Halotti anyakönyvi kivonat + nyilatkozat saját névre történő számlázás átvezetésre

Ajándékozás

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat
 • vagy 30 napnál nem régebbi, közjegyző/ügyvéd által ellenjegyzett Ajándékozási szerződés

Árverés útján megszerzett tulajdonjog

 • 30 napnál nem régebbi Tulajdoni lap, vagy Földhivatali bejegyző határozat
 • vagy árverési vevő kezdeményezésére az Árverési jegyzőkönyv + a vevő nyilatkozat saját névre történő számlázás átvezetésre
 • Egyéb, tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági határozat
 • Egyéb, tulajdonjogot igazoló bírósági, cégbírósági, hatósági határozat

Egyéb, tulajdonjogot igazoló, 30 napnál nem régebbi bírósági, cégbírósági, hatósági határozat

Abban az esetben, ha az átírást a haszonélvezőre kérik,  az "Együttes kérelem" nyomtatványt kell alkalmazni

Bérleti, vagy Lízing, vagy egyéb ingatlan használati szerződés miatt kezdeményezett díjfizető változás

A tulajdonos és a bérlő vagy a használó együttes írásbeli kérelmére ("Együttes kérelem" nyomtatvány) a BKM Nonprofit Zrt. a díjat a bérlő, használó részére számlázza a Tszt. 44.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján.
A tulajdonost ebben az esetben a távhődíj bérlő, vagy használó által történő megfizetéséért helytállási kötelezettség terheli

Tulajdonjog fenntartása esetén

Ugyanezt az "Együttes kérelem" nyomtatványt lehet alkalmazni akkor is, ha tulajdonosváltozás esetén az adásvételi szerződésben az eladó tulajdonjog fenntartása szerepel, de a birtokbaadás már megtörtént és a felek kezdeményezik az átírást. Az "Együttes kérelem" mindaddig érvényben marad, amíg a tulajdonjog fenntartás megszűnését a régi vagy az új tulajdonos a megfelelő dokumentum másolatának bemutatásával társaságunknál be nem jelenti.

Számlarendezés

A díjfizető-változás bejelentését követően a BKM Nonprofit Zrt. elvégzi a távhődíjak új és régi díjfizető közötti rendezését a díjfizető változás időpontjával (a birtokba adási jegyzőkönyvben, vagy a tulajdonjog lemondó nyilatkozatban, vagy az adás-vételi szerződésben stb. szereplő dátummal), amennyiben a két fél együttesen ettől eltérően nem rendelkezik. A számlarendezés miatt mindkét fél csak a saját nevére érkező számlákat fizesse be, ellenkező esetben a téves befizetések pénzügyi rendezését a BKM Nonprofit Zrt. nem tudja vállalni.

Tájékoztatjuk arról, hogy amennyiben a távhő hátralékok teljes körű kiegyenlítése nem történik meg a régi és új fogyasztó által a számlarendezés szerint a birtokba adás napjával megegyező nappal, úgy a fennmaradó hátralék engedményezés útján a DHK Zrt. kezelésébe kerül. A DHK Zrt. a ki nem egyenlített távhő hátralékot a Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény rendelkezései szerint az ingatlan nyilvántartásban az adott időszak tekintetében tulajdonosként bejegyzett személytől, személyektől követelheti.

Fogyasztó személyében bekövetkezett változás

A fogyasztó (az épület tulajdonosi közössége, illetve annak megbízottja) személyében és adataiban történő változás bejelentését a fogyasztónak írásban kell megtennie. A megfelelő igazoló okmányok bemutatása mellett

az általános közszolgáltatási szerződés megfelelő pontját a szerződő felek ügyfélszolgálatunkon személyesen módosíthatják.

 

2022. 01. 03.