Testhőmérséklet mérés - adatvédelem

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

a COVID-19 járványügyi helyzettel kapcsolatos, - testhőmérséklet mérés -adatkezelésekről –

 

Adatkezelő: Budapesti Távhőszolgáltató Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Elérhetősége: 1116 Budapest, Kalotaszeg u. 31.

Az adatkezelés célja:

A Társaság célja, hogy a COVID-19 járvány elterjedésére való tekintettel biztosítsa munkavállalóinak az egészséges és biztonságos munkakörülményeket és a vírus elleni védekezéshez szükséges intézkedéseket megtegye.

A Társaság a telephelyére belépő személyek tekintetében a belépést megelőzően a koronavírussal kapcsolatos érintettség esetleges fennállásának megállapításának érdekében testhőmérséklet mérést rendel el.

A Telephelyre csak olyan személy léphet be, akinek az érintés nélküli testhőmérséklet ellenőrzése során a hőmérséklete 37,8 °C alatt van.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Az - egészségügyi adatokon kívüli - személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) pontja, a Társaság jogos érdeke.

 

Az érintettek köre:

A Társaság területére belépni szándékozó személyek (ügyfelek, munkavállalók, külsős partnerek,).

Kezelt adatok köre: A belépni szándékozó személy mért testhőmérséklete, mérés ideje.

 

Adatmegőrzési idő:

Az adatkezelő csak statisztikai célból őrzi meg a mérési adatokat. Személyes adatokat nem tárol a testhőmérő eszközök segítségével.

A statisztikai adatok a későbbi szükséges és arányos intézkedéseket segítik elő az ügyfelek és munkavállalók egészségének védelme érdekében. 

 

Hozzáférésre jogosultak:

A megőrzött statisztikai adatokhoz a vagyonőri szolgálat és a Biztonságvédelmi osztályon keresztül a társaság vezetése fér hozzá.

A Társaság a statisztikai adatokról  a járványügyi vagy egyéb hatóság, illetve a koronavírussal kapcsolatban eljáró egészségügyi intézmény, személyzet ilyen irányú kérése esetén a hatóság, illetve egészségügyi intézmény részére adhatja át.

Panasztétel az Adatkezelőnél

Adatkezeléssel kapcsolatos jogainak megsértése esetén Ön az Adatkezelőhöz fordulhat, aki a panaszt 30 napon belül megvizsgálja, és ha alaposnak találja azt, akkor intézkedést kezdeményez, ellenkező esetben a panaszt elutasítja.

 

Panasztétel a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Ha Ön  sérelmezi, hogy az Adatkezelő belépéskor testhőmérséklet méréshez köti a belépést, akkor  jogorvoslati lehetőséggel, panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400.; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu; Online ügyindítás: http://wwwnaih.hu/online-uegyinditas.html)

 

Bírósági jogérvényesítés

A hatósági jogorvoslat mellett Önnek lehetősége van továbbá bírósághoz fordulni az Adatkezelő tevékenysége miatt. A perre a GDPR, az Infotv., illetve a Ptk. és a Pp. szabályai alkalmazandók. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek).

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve, elérhetősége:

dr. Gál Anna,

email: agal2@fotav.hu

 

FŐTÁV Nonprofit Zrt. Adatkezelő