Adatkezelési nyilatkozat

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által üzemeltetett weboldalakon történő látogatással és időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelési nyilatkozat

 

A BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: Adatkezelő) az ügyfélszolgálati irodáin történő ügyintézést megelőzően történő időpontfoglalással kapcsolatos regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatkezeléssel kapcsolatban az alábbiak szerint tájékoztatja a lehetőséget igénybe vevő felhasználókat (a továbbiakban: Érintett).

  1. Bevezetés

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan regisztrálják felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze.

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatok

A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra vesszük igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Amennyiben szolgáltatás-kínálatunk bővítése ezt szükségessé teszi, esetenként tájékoztató anyagokat küldünk felhasználóinknak, amelyhez a felhasználó előzetesen kifejezett hozzájárulását adja.

Minden ilyen esetben azonban a felhasználót előzetesen tájékoztatjuk arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat.

Linkek

Oldalunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezeknek a szolgáltatóknak adatokat nem adunk át. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállalunk felelősséget.

  1. Adatkezelés általános elvei

A személyes adatok kezelésére tisztességes módon minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak és az adatvédelemmel kapcsolatos „jó gyakorlatoknak” megfelelő módon kerül sor.

Személyes adatkezelés csak az Érintett hozzájárulásán, vagy törvényi felhatalmazás alapján valósul meg. Az Érintett hozzájárulását minden esetben az adatkezeléssel kapcsolatos lényeges körülményekre kiterjedő tájékoztatás előzi meg. Az Érintett hozzájárulását kényszertől mentesen, önkéntesen adhatja meg.

Az adatok kezelésére csak előre meghatározott, az Érintettel előre közölt, tisztességes célból kerül sor. Az adatkezelés célhoz kötöttsége az adatkezelés egész folyamatában és az adatok esetleges továbbítása esetén is érvényesül.

Nem kezelhető olyan adat, amely az adatkezelés céljának eléréséhez szükségtelen. Ezen kívül minden olyan esetben törekedni kell az adatkezelés minimalizálására, amennyiben ezt az informatikai rendszerek és az adatkezelés céljának eléréséhez fűződő érdek engedi.

Törölni kell a személyes adatot minden olyan esetben, amikor az adatkezelés célja megszűnt és törvényi kötelezettség nem áll fenn az adat további tárolásával, kezelésével kapcsolatban.

  1. Adatkezelés jogalapja

Adatkezelő az adatkezelést  a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pontjai szerint, az Érintettek önkéntes hozzájárulása és A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 37. § (1) és (5) bekezdése alapján  végzi . Ezen adatok tekintetében az Érintett ahhoz járul hozzá, hogy az adatokat Adatkezelő az on-line ügyfélszolgálat és időpontfoglalás biztosítása céljából is kezelje.

A hozzájárulást az Érintettek az e-mail cím és telefonszám adatok önkéntes megadásával adják meg.

  1.  Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai, az adatfeldolgozással megbízott személyek jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át, és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, illetve használhatják fel.

  1. Adatfeldolgozás

Adatkezelő informatikai rendszerüzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe a vele kötött szerződés szerint.

Adatkezelő partnerének kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és köteles a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.

  1. Adatbiztonság:

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.

  1. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni Adatkezelő által kezelt, a rá vonatkozó személyes adatokról.

Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Név:

BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Levelezési cím:

1116 Budapest Kalotaszeg utca 31.

E-mail:

adatvedelem@fotav.hu


Adatvédelmi tisztviselő: dr. Gál Anna

Telefonszám: +36-20-252-6102

E-mail: adatvedelem@fotav.hu

Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

  • a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.; www.naih.hu ) fordulhat,
  • lehetőség van továbbá arra is, hogy adatainak védelme érdekében bírósághoz forduljon. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.
  1. Egyéb rendelkezések

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

Az Adatkezelő fenti esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

(Frissítve: 2021.12.22.)